Algemene Voorwaarden
van Advocatenkantoor Clarenbeek gevestigd te Maassluis
Toepasselijkheid

1. Advocatenkantoor Clarenbeek is de handelsnaam waaronder mr. M.S. Clarenbeek haar advocatenpraktijk uitoefent.

2. Niet alleen Advocatenkantoor Clarenbeek, maar ook iedere aan Advocatenkantoor Clarenbeek verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Clarenbeek van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Clarenbeek aansprakelijk zou kunnen zijn.

De opdracht

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Advocatenkantoor Clarenbeek te zijn gegeven en door Advocatenkantoor Clarenbeek te zijn aanvaard. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Advocatenkantoor Clarenbeek verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

4. Advocatenkantoor Clarenbeek is bevoegd om namens de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken. Het kan dan gaan om deurwaarders, accountants, notarissen, andere deskundigen of andere advocaten, bijvoorbeeld wegens waarneming tijdens ziekte of vakantie.

5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid

6. Indien de uitvoering van een opdracht, als gevolg van een doen of nalaten, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de ter zake toepasselijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Advocatenkantoor Clarenbeek wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Clarenbeek komt. Op verzoek wordt een extract van de huidige polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toegezonden.

7. Indien om welke reden dan ook bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Clarenbeek beperkt tot een maximum van € 5.000,00.
8. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Advocatenkantoor Clarenbeek als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

9. Advocatenkantoor Clarenbeek is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van de door Advocatenkantoor Clarenbeek ingeschakelde derden.

10. Indien Advocatenkantoor Clarenbeek een derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, is zij bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

11. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Clarenbeek tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Advocatenkantoor Clarenbeek voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Clarenbeek.

Verplichting opdrachtgever

12. De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht het uurtarief, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het uurtarief kan eenmaal per jaar worden geïndexeerd.

13. Advocatenkantoor Clarenbeek zendt de opdrachtgever bij aanvaarding van de opdracht een voorschotnota. De werkzaamheden worden aangevangen nadat de opdrachtgever de voorschotnota heeft voldaan. Het bedrag, dat de opdrachtgever als voorschot heeft betaald, wordt in mindering gebracht op de slotdeclaratie, die aan het eind van de opdracht wordt verzonden.

14. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komt, vermeerderd met verschotten.

15. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en is Advocatenkantoor Clarenbeek gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen over de hoofdsom. Alsdan kan Advocatenkantoor Clarenbeek ook aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van het totale bedrag dat de opdrachtgever onbetaald heeft gelaten met een minimum van € 500,00. Tevens kan Advocatenkantoor Clarenbeek aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand.

16. Als een declaratie of de voorschotnota niet binnen de betalingstermijn van twee weken wordt voldaan, kan Advocatenkantoor Clarenbeek haar werkzaamheden opschorten, nadat zij haar opdrachtgever van haar voornemen daartoe op de hoogte heeft gesteld. Advocatenkantoor Clarenbeek is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Diverse onderwerpen

17. Advocatenkantoor Clarenbeek is wettelijk verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Advocatenkantoor Clarenbeek een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

18. Het in verband met een opdracht gevormd dossier door Advocatenkantoor Clarenbeek zal gedurende 5 jaren na schriftelijke beëindiging van de opdracht worden bewaard, waarna Advocatenkantoor Clarenbeek bevoegd is de inhoud en het dossier te vernietigen.

19. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Clarenbeek en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Advocatenkantoor Clarenbeek en een opdrachtgever kennis te nemen.

20. Advocatenkantoor Clarenbeek is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70434751.