Privacyverklaring

Lees hier hoe Advocatenkantoor Clarenbeek omgaat met uw persoonsgegevens.

Advocatenkantoor Clarenbeek respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Met deze verklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Clarenbeek verwerkt.

Bij persoonsgegevens gaat het om informatie waarmee een identiteit kan worden achterhaald. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan Advocatenkantoor Clarenbeek verstrekt via de site, per e-mail, in een intakegesprek of in een telefoongesprek.

Advocatenkantoor Clarenbeek zal alleen de voor de dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken en gebruiken voor het verrichten van de werkzaamheden, voor het factureren en om u desgewenst te informeren en met u te communiceren. 

Advocatenkantoor Clarenbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en/of dan dat op basis van wettelijke betaaltermijnen verplicht is. 

Advocatenkantoor Clarenbeek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is om de opgedragen werkzaamheden goed uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Advocatenkantoor Clarenbeek uw gegevens verwerken, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Door advocatenkantoor Clarenbeek ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of andere ingeschakelde deskundigen.

Advocatenkantoor Clarenbeek heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan Advocatenkantoor Clarenbeek te bereiken per e-mail: mechteld@clarenbeek.nl, of het postadres: Burg. Dijckmeesterweg 6, 7201 AL te Zutphen. U kunt op dezelfde wijze contact opnemen als u vragen heeft over de privacyverklaring. Advocatenkantoor Clarenbeek spant zich in om binnen 4 weken te reageren op een dergelijk verzoek.

Advocatenkantoor Clarenbeek behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De privacyverklaring dateert van 12 oktober 2018.

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.